Forretningsbetingelser

1. Fakturering og afregning
Hos Bødstrup Advokatfirma værdsættes princippet om åbenhed, såvel i sagsekspedition, samt i forbindelse med honorarpolitik.

For at hindre misforståelser, vedrørende sagens karakter, omfang og i sidste ende fakturaens størrelse, forsøges der løbende at angive omfanget af nødvendig arbejde, muligheder for at vælge mere eller mindre arbejdskrævende løsninger, fordele og ulemper herved, ligesom pris herfor angives.

Vores betalingsbetingelser er, netto kontant inden 8 dage fra fakturadato.

2. Grundlaget for fakturering
Afhængig af den enkelte opgaves karakter og omfang vil opgavens endelige afregning kunne reguleres ud fra en række parametre, såfremt dette er relevant, herunder navnlig:

  • Den medgåede tid.
  • Sagens omfang, kompleksitet, herunder det med sagen forbundne ansvar
  • Sagens betydning for klienten
  • Sagens karakter af hastesag, navnlig hvis arbejdet nødvendigvis må udføres udenfor sædvanlige arbejdstid.
  • Sagens udfald

3. A’conto fakturering
Sagerne afregnes sædvanligvis, afhængig af den konkrete sag, med a conto faktura. Der afregnes aldrig a conto salær, der overstiger, hvad der under hensyn til det af udførte arbejde og dets værdi for klienten, kan anses for et rimeligt salær.

Ved betalinger til tredjemænd f.eks. vedrørende retsafgifter, tinglysningsafgifter med videre, anmoder vi normalt om forudbetaling, forinden udgiftens afholdelse.

4. Depositum
Afhængig af sagens karakter og omfang, anmoder vi om indbetaling af depositum ved sagens opstart. Der anmodes altid om depositum for 1. gangs kunder, samt kunder uden forretningssted i Danmark.

Deposita behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i klientkontovedtægten vedrørende betroede midler, og indsættes straks ved modtagelse på vores klientkonto.

Vedrørende fastsættelse af depositum anmoder vi aldrig om depositum, der overstiger, hvad der ved et forsigtigt skøn må antages at være et rimeligt salær for den pågældende opgave.

5. Fortrolighed
Hos Bødstrup Advokatfirma vægter vi vores tillidsforhold til vores klienter meget højt. Enhver henvendelse til Bødstrup Advokatfirma behandles derfor med den dybeste fortrolighed. Dette gælder såvel i forbindelse med sagens opstart, under sagens forløb, og efter sagens afslutning.

Denne fortrolighed gælder betingelsesløst, tidsubegrænset og for alle kontorets ansatte.

6. Opgavens afslutning
I forbindelse med sagens afslutning, vil sagens akter/dokumenter blive arkiveret. Som hovedregel i minimum 5 år. Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med sagens afslutning.

7. Klientkontomidler
Alle midler der betros os af vores klienter anbringes straks på klientkonti. Firmaet har samleklientkonti i sparekassen Danmark. Alle klientkontomidlerne forvaltes efter Advokatsamfundets regler og undergives løbende revision af statsautoriserede revisor.

I forbindeles med klientkontomidler skal det oplyses, at I tilfælde af et  pengeinstituts konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i det konkursramte pengeinstitut, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk  

8. Inhabilitet
En helt grundlæggende betingelse for, at vi kan påtage os en opgave er, at vi ikke har interessekonflikter i forhold til at løse opgaven optimalt. Dette er vi meget beviste om.

9. Advokatens ansvar
Jeg er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlem af Advokatsamfundet.

Som rådgivere, der yder bistand i sager om ofte betydelige beløb og i sager af såvel væsentlig økonomisk som personlig betydning for vores klienter gør vi vores yderste for at levere professionel og kompetent rådgivning.

Uagtet dette vil fejl kunne opstå. Skulle fejlen medføre et tab for vores klient er Bødstrup Advokatfirma og dets ansatte advokater omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Vi har tegnet den lovpligtige, sædvanlige forsikring hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, tlf.nr. 33 36 95 95. .

10. Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem
Advokater, herunder Bødstrup Advokatfirma, advokatanpartsselskab, er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

11. Regler vedr. hvidvask mv.
Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme .

Hvidvaskloven stiller en række krav til advokaten og advokatens virksomhed. Blandt disse er reglerne om at advokater skal identificere sager eller sagsgange der kan medfører en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder også i de tilfælde hvor klienten uden viden kan blive misbrugt hertil. Til sikring af foranstående vil advokaten kunne iværksætte indhentelse af supplerende oplysninger.

I forbindeles med ovenstående er der overordnet brug for at advokaten indhenter dokumentation for identitet hos klienten, og hos de personer der i øvrigt indgår i løsning af en sag. Legitimationsoplysningerne vil normalt bestå i kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis.

Såfremt klientens sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er advokaten forpligtet til at sende orientering til klienten samt indhente og opbevare ID-oplysninger. Såfremt advokaten måtte få mistanke om, at klienten eller andre i forbindelse med sagen er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er advokaten forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive relevant ID oplysninger på klienten til SØIK. Advokaten må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

12. Lovvalg og værneting
Bødstrup Advokatfirma, advokatanpartsselskab, anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

13. Klage
Klager over firmaet vedr. salær eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. www.advokatnaevnet.dk